Slavski kolač

Advertisements

Priroda i društvo-operativni plan za decembar

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ: Децембар                                                                          Школска 2011/2012.

Наставни предмет: Природа и друштво                                                                                                              Разред: Трећи   

 

Р.б. наст. теме Наставна јединица Р.б. часа Стандарди/исходи Тип часа Корелација
5. Коришћење јавног превоза 26. Ученик/ученица: – познаје средства јавног превоза;

-познаје и примењује правила понашања у средствима јавног превоза;

обрада СЈ
5. Играјмо се саобраћаја 27. Ученик/ученица.

–          познаје основна правила понашања у саобраћају;

–          брине о својопј безбедности као учесник

–          у саобраћају;

Утврђивање СЈ, ЛК, МК
5. Деловање човека на окружење

 

 

 

 

 

 

 

28. Ученик/ученица:

-разуме да човек својом делатношћу утиче на промене у природи;

-свестан је негативног деловања људског рада на природу;

обрада СЈ, СОН. ЛК
5. Провера знања

 

 

 

 

 

29. Ученик/ученица: -поседује знање о саобраћају, коришћењу јавног превоза и деловању човека на окружење Провера  СЈ
1. Вода и друге течности

 

30. Ученик/ученица:

-зна да вода спада у неживу природу;

 

обрада ЛК, НТ
1. Промене при загревању воде 31. Ученик/ученица:

-зна основна својства воде;

– разуме како загревање и хлађење воде  утичуена појаве у природи;

 

обрада ЛК,СЈ
1. Вода 32. Ученик/ученица: -зна основна својства воде;

– разуме како загревање и хлађење воде  утичуена појаве у природи;

-зна да вода спада у неживу природу

 

утврђивање ЛК,СЈ
1. Систематизација градива 33.   Систематизација ЛК,СЈ
1. Систематизација градива 34.   Систематизација ЛК, СЈ, НТ,МК

 

Наставник: Снежана Марковић

 

 

Red, rad i reciklaža

            U Milutovcu, 24. novembra 2011. godine, sprovedena je akcija ,,Red, rad i reciklaža“ u okviru koje su učenici zajedno sa roditeljima prikupljali  električni i elektronski otpad. Cilj ove akcije je, pored dobiti na očuvanju životne sredine, prikupljanje materijalnih sredstava za izgradnju letnje učionice u Milutovcu. Akciju je pokrenuo ekološki pokret „Moravski orašak“ iz Trstenika, a realizovana je istovremeno u Milutovcu i Trsteniku.

 Hvala svima koji su u ovoj akciji učestvovali!

Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva

Основни ниво:

1. Израчунај:  378+485=   445+156=   934-366=     714-217=

2. Први сабирак је 236, а други 579. Израчунај збир.

3. Умањеник је 653, а умањилац 368. Израчунај разлику.

4. Рибари су једног дана уловили 154 кг рибе, а другог дана 178 кг. Продали су 87 кг. Колико им је рибе остало?

Средњи ниво:

*1. Разлику бројева 545 и 388 увећај бројем 419.

*2. Бициклиста је за три дана прешао 256 км. Првог дана је прешао 113км, а другог дана за 69 кг мање. Колико  км је бициклиста прешао трећег дана?

*3. Реши једначине: 467+х = 899      х-298= 406

*4. Једна група горана је засадила 415 садница, а друга група за 38 садница мање. Од свих посађених садница није се примило 79. Колико се садница примило?

 

Напредни ниво:

**1. Ако непознати број  смањиш за 256, добићешброј који је једнак збиру бројева 132 и 459. Израчунај непознати број.

**2. Разлика два броја је 386. Колика ће бити разлика када се умањеник повећа за 127, а умањилац повећа за 58?

**3. У три школе има 1000 ђака. Број ђака у првој и другој је 691, а у првој и трећој 657. Колико ђака има у свакој школи?

**4. Састави текст и реши задатак према једначини (1000-х)-77=126

 

 

Narodna tradicija -operativni plan za decembar

Школа: ОШ «Раде Додић»                     Место: Милутовац                                 Школска: 2011/2012. год.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ: Децембар

Наставни предмет: Народна традиција                                   Разред: Трећи   

 

 

Р.б.наст. теме Наставна јединица Р.б.часа Стандарди/исходи Тип часа корелација
1. Aбаџија 13. Ученик/ученица познаје традиционалне занате везане за рд са сукном; обрада ПД, МК
1. Вуновлачар, јорганџија, мутабџија 14. Ученик/ученица познаје традиционалне занате везане за прераду вуне и козје длаке и израду јоргана; вежбање ПД, ЛК
1. Шеширџија 15. Ученик/ученица:-познаје занате везане за израду шешира;  обрада ЛК,ПД, СЈ
1. Кројач- терзија 16. Ученик/ученица:-         зна шта производи казанџија;-         познаје алат који казанџија користи; обрада ЛК, ПД,МК
1. Еснафи и забаве 17. Ученик/ученица познаје производе старих заната; вежбање КЛ, СЈ, МК, Пд

Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva

Петоминутма вежба на три нивоа тежине

1.Израчунај:  691-409=    827-783=   661-399= 543+386=   235+455=  486+358=

2. Ана и Маша су купиле исте пернице. Једна перница кошта 452 динара. Колико коштају обе пернице? Рачунај сабирањем.

3. Светски рекорд скока у даљ једне године био је 748цм. Веснин рекорд  је 158цм. Колико је дужи овај светски рекорд од Весниног?

*4. Цена једног џемпера  је 443 динара, а другог 125 динара мање. Алекса је купио оба. Колико их је платио?

*5. Од траке дужине 9м, Нада је исекла траку дужине 2м и 15цм и траку  дужине 300цм. Колика је дужина преостале траке? Изрази у центиметрима.

*6. Јелена има 125 динара, а њен брат3 8 динара мање од ње. Албум који желе да купе, кошта онолико  колико њих двоје имају новца заједно. Колико кошта албум?

**7. Три бојанке су плаћене717 динар. Укупна цена прве и друге бојанке  је  409 динара, а друге и треће 592 динара, Колико кошта свака од  тих бојанки?

**8. Двојица бициклиста иду у сусрет један другом. Растојање између њих је на почетку било један километар. Први је прешао 325м, а други 402м. Одреди њихово растојање до сусрета.

**9. Укупна дужина 3 даске је 10м. Дужина прве и друге  даске је 687цм, а дужина друге и треће508цм. Колика је дужина сваке од тих дасака?

 

Напомена: Задаци без звездица су предвиђени за основни ниво, са једном звездицом за средњи, а са две звездице за напредни ниво.

Збир бројева у 9. задатку прелази 1000, али се претпоставља да ученици који решавају задатке на напредном нивоу, могу да га реше.

Као извор за ове задатке, коришћени су уџбеници различитих издавача.

Matematika – operativni plan za decembar

Школа: ОШ «Раде Додић»                     Место: Милутовац                              Школска: 2011/2012. год.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ:Децембар                                       Разред: Трећи

Наставни предмет: Математика

               

Р.б.наст. теме Наставна јединица Р.б. часа Стандарди/исходи Тип часа Корелација
3.
Мерење дужи ; јединице за мерење дужи

 

64. МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе.МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица.

МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине.

 

Обрада СЈ
3. Мерење дужи – милиметар 65. МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе.МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине.

 

Обрада
3. Мерење дужи – километар  66. МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине.

 

Обрада СЈ, ЛК
3. Мерење дужи – задаци 67. МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе..МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине.

 

Утврђивање СЈ, ЛК
3. Мерење масе – килограм 68. Ученик/ученица зна јединице за мерење масе – килограм, грам, тона  Обрада СЈ, ЛК
3. Мерење масе – задаци 69. Ученик/ученица претвара јединице за мерење масе мање у веће и већеу мање  Утврђивање СЈ, ЛК, ПиД
3. Мерење запремине течности: литар, децилитар, центилитар, милилитар, хектолитар 70. Ученик/ученица: Зна јединице за мерење запремине течности; претвара јединице за мерење запремине течности мање у веће или веће у мање;  Обрада СЈ, ЛК
3. Мерење запремине течности – задаци  71. Ученик/ученица: Зна јединице за мерење запремине течности; претвара јединице за мерење запремине течности мање у веће или веће у мање;Примењује знање у решавању текстуалних задатака; Утврђивање СЈ, ЛК
3. Мерење времена 72. Ученик/ученица зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама.  Обнављање СЈ, ЛК, ПиД
3. Мерење времена –деценија и век

 

73. Ученик/ученица зна јединице за време (деценија и век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама.  Обрада СЈ, ЛК
3. Мерење времена – задаци  74. Ученик/ученица зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама.  Вежбање СЈ, ЛК
3. Зимске приче 75. Ученик/ученица зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама  Утврђивање СЈ, ЛК, ПиД
1. 3. Припрема за писмену проверу 76. Ученик/ученица:- уме да сабира и одузима писмено троцифрене бројеве;- уме да примени знање у решавању текстуалних задатака; решава једначине и неједначине; зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама

 

Вежбање СЈ, ЛК
1.3. Припрема за писмену проверу знања 77. Ученик/ученица:- уме да сабира и  одузима писмено троцифрене бројеве; уме да примени знање у решавању   тектекстуалних задатака; решава једначине и неједначине ;- зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама Вежбање СЈ, ЛК
1.3. Писмена провера знања 78. Ученик/ученица:- уме да сабира и  одузима писмено троцифрене бројеве; уме да примени знање у решавању   тектекстуалних задатака; решава једначине и неједначине; зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама Провера СЈ, ЛК, ПиД
1.3. Анализа писмене провере знања 79. Ученик/ученица:- уме да сабира и  одузима писмено троцифрене бројеве; уме да примени знање у решавању   тектекстуалних задатака; решава једначине и неједначине; зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама Утврђивање СЈ, ПиД
1. Рачунске приче 80. Ученик/ученица уме да: – састави рачунску причу на основу бројевног израза са једном или две рачунске операције;- решава изразе са једном или две рачунске операције (сабирање и одузимање); Вежбање СЈ, ПиД
1. Систематизација градива 81. Ученик/ученица уме да: – састави рачунску причу на основу бројевног израза са једном или две рачунске операције;- решава изразе са једном или две рачунске операције (сабирање и одузимање); Систематизација СЈ
1. Систематизација градива  82. Ученик/ученица уме да: – састави рачунску причу на основу бројевног израза са једном или две рачунске операције;- решава изразе са једном или две рачунске операције (сабирање и одузимање);

 

Систематизација СЈ
1. Систематизација градива 83. Ученик/ученица уме да: – састави рачунску причу на основу бројевног израза са једном или две рачунске операције;

– решава изразе са једном или две рачунске операције (сабирање и одузимање);

Систематизација СЈ, ЛК, ПиД
1-3. Систематизација градива 84. Ученик/ученица:- уме да сабира и  одузима писмено троцифрене бројеве; уме да примени знање у решавању   тектекстуалних задатака; решава једначине и неједначине; зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама Систематизација СЈ, ЛК, ПиД
1-3. Систематизација градива 85. Ученик/ученица:- уме да сабира и  одузима писмено троцифрене бројеве; уме да примени знање у решавању   тектекстуалних задатака; решава једначине и неједначине; зна јединице за време (секунду, минут, сат, дан, месец, година,деценија, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама Систематизација СЈ, ЛК, ПиД